برای ارتباط :

970 870 6 919 98+ http://icons.iconarchive.com/icons/martz90/circle/512/whatsapp-icon.png / Xahdi@ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Telegram_logo.svg/1024px-Telegram_logo.svg.png

Smiling face with open mouth

از همتون عذرخواهی میکنم !! به علت کمبود وقت :

مانده تا افتتاح رسمی توئیکس !

فعلا اینجا مینویسم